Darmowa dostawa od 99,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 1.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • 1.1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas F.H.U. GUBEX Jarosław Gubała, Ogłęczyzna 20a Magazyn 17, 31-589 Kraków o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 • 1.2. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na końcu niniejszej strony. Mogą Państwo pobrać wzór w formie załącznika załącznika umieszczonego poniżej.

 • 1.3. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ero-max.pl.

 • 1.3.1. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemu Państwo niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 • 1.3.2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do ostąpienia od umowy.

  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

   1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

   1.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia produktów w indywidualnych przypadkach:

    

   • 1.5.1 umowy, w której przedmiotem świad-czenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jegozindywidualizowa-nych potrzeb

   • 1.5.2 umowy, w której przedmiotem świad-czenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsu-ciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

   • 1.5.3 umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicz-nych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (szczególną uwagę zwracamy na: wibratory, kulki gejszy, dilda, korki analne, rajstopy, prezerwatywy, żele, lubrykanty, bieliznę erotyczną ),

   • 1.5.4 umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz-łącznie połączone z innymi rzeczami

   • 1.5.5 umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

   • 1.5.6 umowy, w której przedmiotem świad-czenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opako-wanie zostało otwarte po dostarczeniu (w szczególności filmy DVD)

   • 1.5.7 umowy o dostarczanie gazet, periody-ków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

   • 1.5.8 umowy o świadczenieu usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   • 1.5.9 umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

   • 1.5.10 umowy o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • 1.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • 1.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Ogłęczyzna 20a Magazyn 17, 31-589 Kraków.

 • 1.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • 1.9 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1.9.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  1.9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  1.9.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Nadawca: (imię, nazwisko i adres konsumenta)

  Adresat: F.H.U. "GUBEX" JAROSŁAW GUBAŁA, ul. Ogłęczyzna 20a Magazyn 17, 31-589 Kraków, NIP 6811349768, REGON 350903202, adres poczty elektronicznej: sklep@ero-max.pl, numer telefonu: (12) 38 48 251. ero-max.pl

  Oświadczenie

  O odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia ............... dotyczącej zakupu towaru/usługi .............................................

  Proszę dokonać zwrotu należności na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób: ................................................................

  .............................................

  podpis konsumenta

  (*) Niepotrzebne skreślić.

  Ten sam formularz w formie załącznika można pobrać klikając w Formularz odstąpienia od umowy

pixel